ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

Перелік обов’язкових практичних навичок День/дата Всього за розділ (кількість)
виконувати основні види біохімічних досліджень у біологічних рідинах та оцінювати отримані результати за критерієм “норма/патологія”;
будувати калібрувальний графік;
виявляти амінокислоти та білки у біологічних рідинах;
виявляти амінокислоти та білки у біологічних рідинах; визначати загальний білок, білкові фракцій сироватки крові, С-реактивний протеїн;
визначати кінцеві продукти білкового обміну: сечовину, креатинін, сечову кислоту;
визначати білірубін та його фракції, проводити проби Вельтмана та тимолову;
визначати активність ферментів у біологічних рідинах: α-амілази, аспартатамінотрансферази (АсАТ) та аланінамінотрансферази (АлАТ), основної та кислої фосфатази (ЛФ, КФ), креатинінфосфокінази КФК);
проводити дослідження вуглеводного обміну: визначати вміст глюкози в крові ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК різними методами; проводити вуглеводне навантаження та аналізувати глікемічні криві; визначати вміст піровиноградної та молочної кислот; визначати вміст сіалових кислот;
визначати показники ліпідного обміну в сироватці крові: тригліцериди, холестерин, фосфоліпіди, β-ліпопротеїди;
визначати показники водно-мінерального обміну в сироватці крові: Калію, Натрію, Хлоридів, Кальцію, Феруму;
досліджувати системи гемостазу: визначати протромбіновий час і протромбіновий індекс плазми, активований час рекальцифікації плазми, концентрацію фібриногену, толерантність плазми до гепарину, фібринолітичну активність плазми методом лізису еуглобулінів.

ХАРАКТЕРИСТИКА

студентки (та) безпосереднім керівником по даному відділенню

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Оцінка ___________ Безпосередній керівник ____________________

(підпис)

Організація роботи в бактеріологічній лабораторії

Студенти повинні ознайомитись із:

¾ структурою мікробіологічної лабораторії, її напрямками роботи, обладнанням, апаратурою, приладами тощо, організацією ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК робочого місця лаборанта бактеріологічної лабораторії, його правами та обов'язками;

¾ організацією охорони праці в галузі, протипожежної безпеки, протиепідемічного режиму, особистої гігієни, професійної безпеки на робочих місцях;

¾ сучасними методами дослідження в бактеріологічній лабораторії;

¾ видами обліково-звітної документації та її веденням;

¾ чинними наказами та інструктивними листами МОЗ України, обласного управління охорони здоров’я, Держстандартами тощо.


documentatqlbiv.html
documentatqlitd.html
documentatqlqdl.html
documentatqlxnt.html
documentatqmeyb.html
Документ ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК