Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница


Змістовий модуль 1. Форми ділового мовлення, культура та етика ділового спілкування

Практичне заняття 1.Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму підготовки).

1 План

1.1 Літературна мова.

1.2 Мовна норма.

1.3 Культура мови і культура мовлення.

1.4. Специфіка мовлення фахівця. Спілкування, як інструмент професійної діяльності:

- спілкування і комунікація.

- функції, види і форми спілкування.

2 Завдання.

2.1 Опрацювати сторінки підручника Шевчук С.В. (прочитати, законспектувати головне: 4, 6, 8, 39-41).

2.2 Виконати тренувальні вправи за підручником Глущика С.В. 2, 4 (стор. 228, усно).

2.3 Виконати тренувальні вправи «позбуваймося мовних динозаврів» за підручником Шевчук С.В. 1, 2 (стор. 36, письмово).

3 Список літератури:

3.1 Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница., 2003. — 400 с.

3.2 Шевчук С.В., Українське професійне мовлення. Навчальний посібник – К.: Алерта, 2011. – 250 с.

4 Додаток 1. Вступне слово викладача.

Додаток 1. Вступне слово викладача:


7. Шевчук С.В., Клименко І.В., Українська мова (за проф. спрямуванням), підручник, - К.: Алерта 2012. – 690 с.

8. Шевчук С.В., Українське професійне мовлення. Навчальний посібник – К.: Алерта, 2011. – 250 с.

Інформаційні ресурси:

1. www.litopys.org.ua

2. www.mova.info

3. novamova.com.ua

4. www.pereklad.kiev.ua

5. www.pravopys.net

6. www.r2u.org.ua

7. www.rozum.org.ua

8. http://termin.com.ua/

«Оволодіння основами будь-якої професії розпочинається із засвоєння певної суми загальних і професійних знань, а також оволодіння основними способами розв’язання професійних завдань», тобто, ово­лодіння Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница мовою професійного спілкування.

Мова професійного спілкування (професійна мова) - це функціональний різновид української літературної мови, яким послугуються представники певної галузі виробництва, професії, роду занять. Як і додаткова лексична система, професійна мова, не маючи власної спе­цифіки фонетичного та граматичного рівнів, залишається лексичним масивом певної мови.

Отже, фахова мова - це сукупність усіх мовних засобів, якими послуговуються у професійно обмеженій сфері комунікації з метою забезпечення порозуміння між людьми, які працюють у цій сфері.

Особливості її зумовлюють мета, ситуація професійного спілкування, особистісні риси комуніканта і реципієнта (мовна компетенція, вік, освіта, рівень інтелектуального розвитку). Залежно від ситуації і мети спілкування, доречно й правильно добираються різноманітні мовні Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница засоби висловлення думки: лексичні, граматичні, фразеологічні тощо.Усі лексичні одиниці фахових текстів переділяються на чотири різновиди:

- терміни певної галузі, що мають власну дефініцію;

- міжгалузеві загальнонаукові термінологічні одиниці (терміни філософії, політології, математики, філології тощо);

- професіоналізми;


30. Складіть пам’ятку «Як запобігти помилкам у звертаннях».

31. Підготуйте пакет документів, необхідних для проведення студентської наукової конференції з вашого майбутнього фаху.

32. Пригадайте й запишіть власне українські терміни вашого майбутнього фаху, що за коренями не збігаються з російськими відповідниками.

Список літератури:

1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Ковальова К.Г., Ділова Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница українська мова, практичний посібник – Х.: ХПКК, 1998. – 62 с.

3. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.

4. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення Навч. посіб. — К.: ВЦ "Академія", 2007. — 360 с.;

5. Паламар Л.М., Кацавець Г.М., Українське ділове мовлення, навчальний посібник. – К.: Либідь, 1997. – 290 с.

6. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені О.О.Потебні; Інститут української мови — стереотип. вид. — К.: Наукова думка, 2003. — 240 с.

- професійні жаргонізми, що не претендують на точність та однозначність.

Володіти мовою професійного спілкування — це:

- вільно послуговуватися усім багатством лексичних засобів з фаху;

- дотримуватися граматичних, лексичних, стилістичних, акцен­тологічних та інших Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница норм професійного спілкування;

- знати спеціальну термінологію, специфічні найменування від­повідної професійної сфери;

- використовувати усі ці знання на практиці, доречно поєднуючи вербальні й невербальні засоби спілкування.

Отже, професійна мова — це насамперед термінологія, притаманна тій чи іншій галузі науки, техніки, мистецтва та професіоналізми. Вона виокремлюється відповідно до сфери трудової діяльності, де активно функціонує.

Термін — слово або словосполучення, що позначає поняття спеці­альної сфери спілкування в науці, виробництві, техніці, у конкретній галузі знань. Терміни обслуговують сферу спілкування певної галузі разом із загальновживаним лексиконом.

Професіоналізм - слово або вислів, уживаний в певному професійно­му середовищі. Професіоналізми властиві мові певної професійної групи.

Справжній фахівець повинен мати сформовану мовну Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница, мовленнєву і комунікативну компетенції.

Мовна професійна компетенція — це сума систематизованих знань норм і правил літературної мови, за якими будуються правильні мовні конструкції та повідомлення за фахом.


· Дуже цікава думка (ідея)…

· Правильно, але потрібно конкретизувати…

23. Підготуйтеся до участі в груповій діловій дискусії на тему «Зв’язки з громадськістю як засіб формування позитивного іміджу організації».

Орієнтовані питання для обговорення під час дискусії:

1. Сучасна концепція паблік рілейшнз.

2. 2. Технології формування позитивного іміджу організації.

3. Технології проведення ПР-акцій.

24. Продовжте речення та поясніть в них розділові знаки.

1. Документ – це …

2. Документи відтворюють на …

3. За походженням документи поділяються на …

4. За призначенням поділяють такі документи …

5. Звичайні Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница безстрокові документи – це …

6. За стадіями створення поділяють такі документи…

7. Діловодством називається …

8. Реквізит – це …

9. Формуляр – це …

10. Для документів з високим рівнем стандартизації друкарським способом виготовляють …

11. Бланк – це …

12. Розрізняють дві форми погодження документів …

13. Віза складається з …

25. Напишіть функціональне резюме для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади програміста, використавши інформацію з оголошення.

26. Використавши редактор Microsoft Word укладіть кілька різновидів резюме: функціональне, хронологічне, резюме випускника ВНЗ, резюме особи з досвідом роботи.

27. Напишіть пам’ятку складання резюме, використавши текст із підручника С.В. Шевчук, стор. 358.

28. Підготуйте прес-реліз до PR-акції «Молодь за професіоналізм і якісну освіту».

29. Укладіть схему (структуру) службового листа.

Мовленнєва професійна компетенція Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница — це система умінь і нави­чок використання знань під час фахового спілкування для передавання певної інформації.

Ґрунтуючись на мовній компетенції, вона виявляється у сформованості умінь послуговування усною і писемною літературною мовою, багатством її виражальних засобів, відповідно до літературних норм.

Комунікативна професійно орієнтована компетенція - це «сис­тема знань, умінь і навичок, потрібних для ефективного спілкування», тобто треба володіти сумою знань про мову, вербальні й невербальні засоби спілкування, культуру, національну своєрідність суспільства і вміти застосовувати ці знання в процесі спілкування.

Отже, професійна комунікативна компетенція репрезентує про­фесійні знання, вміння і навички спілкування.

Змістовий модуль 1. Форми ділового мовлення, культура Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница та етика ділового спілкування


Зразок: пройняти когось поглядом – пильно дивитися.

15. Проведіть тренінг: за допомоги невербальних засобів передайте різні почуття, зокрема: захоплення, подив, радість, розчарування.

16. Проведіть статусно-рольову гру «студент – викладач» про мову і мовлення.

17. Укладіть словничок сленгізмів, якими найбільше послуговуються студенти Вашого вищого навчального закладу.

18. Підготуйте виступи, у яких ви могли б використати такі цитати:

Неук має велику перевагу перед освіченою людиною: він завжди задоволений собою (Наполеон).

Ніколи не думайте, що ви уже знаєте. І хоч би як високо не оцінили вас, завжди майте мужність сказати про себе: я – неук (І. Павлов).

Любов виникла з любові, і коли хочу, щоб мене любили Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница, я сам перший люблю
(Г. Сковорода).

19. Доберіть і запишіть 3-4 аргументи, щоб підтвердити такі думки: Мати вищу освіту – нині престижно. Поступливість – риса слабкої людини. Добра освіта належно поцінована нині.

20. Підготуйте презентацію професії, яку опановуєте в університеті. Скористайтеся навідними питаннями.

Чим приваблює обрана професія?

Що вам відомо про цей фах? (Історичний курс)

Наскільки ваша спеціальність важлива, актуальна сьогодні, перспективна?

Які ділові, моральні якості допоможуть вам у професійній діяльності?

Ким ви бачите себе у майбутньому?

21. Підготуйтеся до бесіди «Усне спілкування»: запишіть перелік обговорюваних питань.

22. Продовжте перелік реплік і висловлювань, що стимулюють розумова активність під час бесіди

Практичне заняття 2.Формування навичок і прийомів Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики.

1 План

1.1 Формування навичок і прийомів мислення. Спілкування і комунікація.

1.2 Види, форми, етапи спілкування.

1.3 Основні закони риторики. Публічний виступ як важливий засіб переконання.

2 Завдання.

2.1 Формування навичок і прийомів мислення. Спілкування і комунікація. Види, форми, етапи спілкування (перевірка виконаних завдань практичної роботи №1).

2.2 Опрацювати сторінки підручника (скласти тези), Шевчук С.В., (стор. 48-53).

2.3 Виконати вправи за підручником Шевчук С.В., 7, 8 (стор. 58-59, письмово, презентацію майбутньої професії до 15 хв.).

3 Список літератури:

3.1 Шевчук С.В., Українське професійне мовлення. Навчальний посібник – К.: Алерта, 2011. – 250 с.

4 Додаток 2. Види і форми спілкування. Етапи спілкування.

Додаток 2. Види і форми спілкування. Етапи спілкування.


5. Вивчіть напам’ять Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница одну із улюблених із поезій, прочитайте її в аудиторії, дотримуючись орфоепічних норм української мови.

6. Перегляньте телевізійну інформаційну передачу і запишіть усі випадки порушення орфоепічних і акцентуаційних норм.

7. Прочитайте вголос запропоновані слова. Доберіть до них синоніми.

Ґречність, ґрунтовний, ґандж, сланг.

8. Доберіть самостійно тексти, що ілюстрували б різні стилі, схарактеризуйте їх.

9. Самостійно доберіть та запишіть групами наукову, професійну, термінологічну, офіційно-ділову, експресивну та розумову лексику.

10. З’ясуйте за тлумачним словником значення слів: вульгаризм, арготизм, просторіччя, діалектизм, канцеляризм і запишіть їх приклади.

11. Самостійно доберіть текст фахового спрямування, визначте до якого функціонального стилю він належить та схарактеризуйте показники його зв’язності.

12. Розкрийте значення Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница таких висловів:

«Хочеш пізнати людину – дивись їй у вічі».

«Очі – дзеркало душі».

13. Про який емоційний стан особистості свідчать такі вирази очей:

а) блискучі очі –

б) матові очі –

в) широкі зіниці –

г) короткі погляди в бік –

ґ) погляд униз –

14. За поданим зразком розкрийте значення фразеологізмів.

1. Пройняти когось поглядом. 2. Очі рогом лізуть. 3. Мозолити очі. 4. Очі горять. 5. Очі розбігаються. 6. Очі грають. 7. Кидати очима (стріляти очима). 8 Як гляне, аж трава в’яне. 9. Очі сиплять іскрами.

Багатоманітність функцій спілкування, беззаперечно, породжує значну кількість його видів. Враховуючи багатоаспектний характер спілкування, класифікувати його види можна за такими ознаками:

1. За участю чи неучастю мовних засобів: вербальне (словесне Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница) і невербальне (міміка, жести, постава тощо), комбіноване.

2. За формою представлення мовних засобів: усне, письмове, друковане.

3. За темою: політичне, наукове, релігійне, філософське, навчально-педагогічне, виховне, побутове.

4. За метою: ділове і розважальне.

5. За кількістю учасників: внутрішнє (комунікант спілкується сам із собою), міжособистісне (спілкуються двоє), групове (3-5 учасників), публічне (20 і більше), масове (спрямоване не на певного індивіда, а на великі маси людей і найчастіше здійснюється за допомоги засобів масової комунікації).

6. За характером: опосередковане і безпосереднє, діалогічне, монологічне і полілогічне.

7. За мірою офіційності: офіційне (рольове) передбачає стосунки, що опосередковуються соціальними професійними ролями (начальник — підлеглий, викладач — студент, колега — колега) і неофіційне (приватне) (спілкування Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница друзів, приятелів тощо).

8. За тривалістю: постійне (у колективі, у сім'ї), періодичне (кількаразові зустрічі), короткотривале (у транспорті, у черзі), довготривале (із друзями).

9. За свободою вибору партнера: ініціативне спілкування (співрозмовники мають змогу вибирати своїх партнерів, уникати спілкування з неприємними людьми) і


1. Резюме.

2. Заяви.

3. Автобіографія.

4. Характеристика.

5. Візитна картка

6. Наказ щодо особового складу.

7. Трудовий договір (трудова угода).

8. Контракт.

9. Довідка.

10. Доручення.

11. Розписка.

12. Види службових записок.

13. Протокол. Витяг з протоколу.

14. Звіт.

15. Оголошення.

16. Таблиця успішності.

17. Телеграма.

18. Ділове листування (рекомендаційний лист, лист-вітання, лист-подяка, лист-запрошення, лист-вибачення, лист-прохання).

Індивідуальні завдання

1. Підготуйтесь до виступу на тему «Мова як духовно-національний феномен». Готуючись, скористайтеся текстом підручника С.В. Шевчук Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница, стор. 57.

2. З’ясуйте, чи тотожні терміни «українська національна мова» й «українська літературна мова».

3. Розкажіть про статус української мови в сучасній Україні,, якими документами він засвідчується.

4. Розкажіть про внесок І.П. Котляревського й Т.Г. Шевченка у розвиток української літературної мови.

вимушене спілкування (особа спілкується незалежно від своїх бажань) - розмова з керівником.

10. За соціальними чинниками: особистісно зорієнтоване (встановлення особистісних стосунків, насамперед товариських) і соціально зорієнтоване (встановлення статусних, рольових стосунків - лікар - пацієнт).

11. За результативністю спільної взаємодії та досягнутим ефектом: необхідне (міжособистісні контакти, без яких спільна діяльність практично неможлива); бажане (міжособистісні контакти, що сприяють успішному вирішенню професійних, виробничих проблем); нейтральне Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница (міжособистісні контакти не заважають, але й не сприяють розв'язанню проблеми); небажане (міжособистісні контакти, які заважають досягненню мети спільної взаємодії).

12. За додержанням норм - нормативне (відповідно до літературних норм); ненормативне (порушуючи нормативні норми); етикетне і неетикетне.

За різними ознаками класифікують науковці й форми спілкування. Ми скористаємося тією класифікацією, в основу якої покладено організаційний аспект професійної взаємодії. Згідно з цією класифікацією, виокремлюють такі форми спілкування:

- індивідуальні й групові бесіди;

- телефонні розмови;

- наради;

- конференції;

- збори;

- дискусії;

- полеміка.

Ф. С. Бацевич у підручнику «Основи


2.2 Проаналізувати оцінювання змістових модулів і виставити оцінки.

2.3 Підвести підсумки за семестр, виставити підсумкову атестацію, оформити документально (відомості, залікові книжки Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница).

2.4 Опрацювати пам’ятки «Правила проведення іспиту», «Критерії оцінювання іспиту». Призначення індивідуальних та групових консультацій.

Контроль знань
Змістовий модуль 3

Правила формування найважливіших документів

1. Письмово

1.1. Тека зі зразками документів (за списком).

1.2. Самостійні роботи за планом.

1.3. Контрольна робота або тестування.

Список документів для обов’язкового вивчення:

комунікативної лінгвістики» подає класифікацію мовного спілкування за такими критеріями:

- залежно від форми втілення мовних засобів - монологічне, діалогічне, полілогічне;

- з урахування специфіки каналів спілкування - мовлення безпосереднього спілкування (обличчям до обличчя); мовлення опосередкованого спілкування (записки, друкована продукція, телефон, радіо, телебачення, Інтернет тощо);

- залежно від функції та змісту повідомлення - побутове, наукове, офіційно-ділове, естетичне.

- за способом організації - стихійне (випадкова зустріч) і організоване (збори, мітинги Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница, конференції тощо);

- за сферами спілкування або стосунками комунікантів – дружнє (розмова друзів, добрих знайомих, закоханих тощо); антагоністичне (спілкування ворогів, людей, які сваряться); офіційне (рольове).

Усі названі форми спілкування різняться мовними засобами, мають стильову специфіку.

Будь-який акт спілкування складається з кількох етапів:

1. Ретельна підготовка до спілкування.

Цей етап передбачає:

- складання плану майбутнього акту спілкування;

- збирання матеріалів з предмета
спілкування та їх систематизація;

- умотивування аргументів на користь своєї позиції та контраргументів іншої сторони;

- обґрунтування свого варіанта рішення та розгляд реакції співрозмовника.

2. Орієнтація в ситуації і встановлення контакту,


1.2 Організаційні документи: статут, положення, інструкція.

1.3 Фахові документи: електронні листи.

1.4 Вимоги до Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница виконання та оформлювання курсової, дипломної робіт, рефератів.

2 Завдання.

2.1 Опрацюйте сторінки підручника Глущик С.В.: Управлінська документація та організаційна.

2.2 Складіть рекомендації щодо оформлення електронних листів, повідомлень.

2.3 Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. Опрацюйте сторінки навч. посібника Шевчук С.В. – стор. 208; реферат, стор. 222-223, курсові, дипломні роботи – стор. 223-226.

2.4 Звіти по с/р.

2.5 Презентація словників за фахом.

3 Список літератури:

3.1 Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

3.2 Шевчук С.В., Українське професійне мовлення. Навчальний посібник – К.: Алерта, 2011. – 250 с.

Змістовий модуль 3.Правила формування найважливіших документів.

Практичне заняття 15.Підсумкове заняття.

1. План

1.1 Аналіз к/р.

1.2 Аналіз Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница та оцінювання змістових модулів.

1.3 Підготовка до іспиту.

2. Завдання.

2.1 Проаналізувати к/р і виставити оцінки.

тобто початок спілкування.

На цьому етапі важливо:

- дбати про створення доброзичливої атмосфери спілкування (доцільно поговорити про спільні інтереси, сказати щось приємне співрозмовникові);

- не протиставляти себе співрозмовникові;

- демонструвати повагу й увагу до співрозмовника (доброзичливий погляд і усмішка допоможуть установити контакт);

- уникати критики, зверхності та негативних оцінювань.

3. Обговорення питання (проблеми) На цьому етапі доцільно дотримуватися таких правил.

- лаконічно й дохідливо викладати свою інформацію;

- уважно вислуховувати співрозмовника і намагатися адекватно сприймати те, про що він говорить;

- пам'ятати, для спілкування характерний діалоговий характер;

- аргументувати свою позицію Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница: наводити переконливі докази.

Аргументування - це важливий спосіб переконання за допомоги вмотивованих, обґрунтованих логічних доказів.

4. Прийняття рішення. Щоби прийняти

правильне рішення, варто:

- запропонувати кілька варіантів вирішення проблеми;

- уважно вислухати аргументи співрозмовника щодо можливого рішення;

визначити за настроєм співрозмовника момент для закінчення зустрічі й запропонувати кращий


1.2 Ділове листування. Етикет ділового листування. Кореспонденція за характером інформації. Телеграма. Факс.

2 Завдання.

2.1 Опрацюйте сторінки підручника Шевчук С.В. 133-137. Складіть зразок контракту з роботодавцем і Вами як фахівцем в комп’ютерній галузі.

2.2 Види службових листів: рекомендаційний, подяка, вибачення, вітання, запрошення. Складіть зразки цих листів. Скористайтеся підручником Шевчук С.В., стор. 170-192.

2.3 Етикет ділового листування. Опрацюйте сторінки підручника Глущик С Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница.В. 158-164 (законспектуйте головне, запам’ятайте).

2.4 Звіти по с/р.

2.5 Презентація словників за фахом.

3 Список літератури:

3.1 Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

3.2 Шевчук С.В., Українське професійне мовлення. Навчальний посібник – К.: Алерта, 2011. – 250 с.

Змістовий модуль 3.Правила формування найважливіших документів.

Практичне заняття 14.Укладання фахових документів. Контрольна робота.

1 План

1.1 Управлінська документація, оформлення стандартних документів. Розпорядчі документи: наказ, розпорядження, постанова.

-варіант прийняття рішення;

- не виказувати ні найменшої роздратованості, навіть якщо мети не було досягнуто, триматися впевнено.

5. Вихід із контакту. Ініціатива завершення розмови за статусної несиметричності спілкувальників має належати особі Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница жіночої статі, людині, старшій за віком, вищій за соціальним становищем. Наприкінці спілкування треба підсумувати результати зустрічі, попрощатися і висловити надію на подальші взаємини і спільну діяльність. Мета професійного спілкування - регулювання ділових стосунків у виробничо-професійній діяльності через розв'язання професійних завдань.

Успіх професійного спілкування залежить від:

- мовця як особистості з індивідуальними ознаками;

- його знання сучасної української літературної мови як основи мови професійного спілкування.

- уміння ефективно застосовувати ці знання залежно від мети, ситуації спілкування.

Щоб правильно спілкуватися і досягти мети спілкування, комунікант має володіти комунікативною професійно орієнтованою компетенцією.


Змістовий модуль 1. Форми ділового мовлення, культура та етика ділового спілкування

Практичне заняття Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница 3.Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання.

1 План

1.1 Поняття етикету ділового спілкування.

1.2 Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет.


Змістовий модуль 3.Правила формування найважливіших документів.

Практичне заняття 13.Укладання фахових документів.

1 План

1.1 Документування працевлаштування: трудова книжка, трудовий договір, контракт, трудова угода.

1.3 Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.

2 Завдання.

2.1 Прочитати, законспектувати за підручником Шевчук С.В. (стор. 12-25).

2.2 Виконати за підручником Глущик С.В., вправу 289, (стор. 309).

2.3 Виписати із тлумачного словника значення поданих слів, добрати синоніми, запам’ятати.

Ввічливий, вихований, галантний, ґречний, делікатний, звичайний, коректний, обхідливий, поштивий (почтивий), привітний, люб’язний, тактовний, шанобливий, шанувати, шляхетний, чемний.

3 Список літератури:

3.1 Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

3.2 Шевчук С.В., Українське професійне мовлення. Навчальний посібник – К.: Алерта, 2011. – 250 с.

4 Додаток 3. Мовний етикет. Спілкувальний етикет.

Додаток 3. Мовний етикет. Спілкувальний етикет:

Слово етикет французького походження (etiquette) на початках позначало товарну етикетку, згодом так називали церемоніал при дворі, тобто правила чемності й норми поведінки. Саме з цим значенням (після прийняття французького церемоніалу при венському дворі) слово

Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав


documentatpwvnl.html
documentatpxcxt.html
documentatpxkib.html
documentatpxrsj.html
documentatpxzcr.html
Документ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський патентно-комп’ютерний коледж 4 страница